Lojman tahsisi konusunda ilk bakılması gereken mevzuat 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu'dur. Bu kanunda, özel, görev ve sıra tahsisli lojman türleri genel olarak açıklanmıştır.

Ancak daha detaylı açıklamalar Kamu Konutları Yönetmeliğinde yapılmıştır.  1984 yılında yayımlanan Kamu Konutları Yönetmeliğinin ekinde yer alan unvanların bir çoğu mülga olmasına rağmen yönetmelikte bütünlüklü bir değişiklik yapılmamıştır. Yönetmelik eki cetvellerde hala Başbakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları geniş bir yer tutmaktadır.

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 5. maddesinde konut türlerine, 8. maddesinde Görev Tahsisli Konutların Tahsis Şekline, 9. maddesinde ise Sıra Tahsisli Konutların Tahsis Şekline yer verilmiştir.

Görev tahsisli konut kimlere verilir?

Yönetmeliğin 8. maddesiyle, görev tahsisli konutların kimlere verilebileceği tek tek düzenlenmiştir.

Görev tahsisli konut lojmanın tahsisine ilişkin olarak yönetmelikte yer alan belirleme şu şekildedir:

"Görev tahsisli konutlar, Yönetmeliğe ekli (2) sayılı cetvelde belirtilenlere, cetveldeki sıraya göre, yetkili konut dağıtım komisyonu tarafından tahsis edilir. Ancak (3) sayılı cetvelde gösterilen makam ve rütbe sahiplerine tahsiste ayrıca tahsis kararı alınmaz, atama kararı aynı zamanda tahsis kararını da kapsar. Merkezde görevli personele merkez konut dağıtım komisyonunca, görev tahsisli konut tahsisi yapılır."

Kamu kurumlarının görev tahsisli lojman tahsisinde takdir hakkı var mıdır?

Yönetmelik eki cetvelde ise kurum ve kuruluşlarının yetkili makamlarına, personelin görevinin önemi, idareye yararlılığı, yetki ve sorumluluğu ile kilit görevde olması gibi özellikler gözönünde bulundurularak bu Cetvelde sayılan görev ünvanlarına eş değerde ve en altta belirtilen görev ünvanından aşağı inilmemek üzere görev tahsisli konut tahsis edilecek ek görev ünvanları tespit edilebilme imkanı tanınmıştır. Bu yetkiye göre, Yönetmelik eki Cetvellerde görev tahsisli kamu konutu tahsis edilebilecek unvanların belirlenmiş olup, idarelerin yönerge veya yönetmelik gibi kurum içi düzenleyici işlemlerle, Yönetmelikle belirlenen unvanlara sınırlama getirebilmesi mümkün değildir. Karayolları Genel Müdürlüğünün yönetmelik ekinde avukatlar yer almasına rağmen aldığı bir Olurla avukatlara görev tahsisli lojman tahsis edilmemesi yönündeki düzenleyici işlemi Danıştay tarafından iptal edilmiştir. Danıştay'ın bu kararı, idarelerin daraltma yapamayacağını çok açık bir şekilde göstermektedir.

Görev tahsisli lojman verilebilecekler?

Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlar bağlamında belirlenmiş olan görev tahsisli lojman verilebilecek kadro unvanları şu şekildedir:

6 – Bakanlıklar:

A - Merkez Teşkilatı:

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyesi, Bakanlıkta Birinci Sınıf Hakimler ve Savcılar, Müsteşar Yardımcısı, Kurul Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, Kurul Üyesi, Hukuk Müşaviri, Merkez Valisi, Adalet Bakanlığına görevli Hakim ve Savcılar, Özel Kalem Müdürü, Bakanlık Müşaviri, Müfettiş, Hesap Uzmanları, Kontrolör.

B- Taşra Teşkilatı:

Adli ve İdari yargıda hakim, Cumhuriyet Savcısı- Yardımcısı, Yargıtay Tetkik hakimi ve Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı, Devlet Güvenlik Mahkemesi Başkanı-Üyesi, Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı-Yardımcısı, Vali Yardımcısı, Bölge Müdürü, Başmüdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Baş Müdür Yardımcısı, Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Liman Başkanı, Gemi Sörvey Kurulu Başkanı, İl Müdürü, Müdür, Defterdarlık Muhakemat Müdürü, Okul Müdürü, Baştabip, İl Şube Müdürü, İlçe Müdürü, Mal Müdürü, Vergi Dairesi Müdürü, İlçe Şube Müdürü, Hastane Müdürü, Müdür Yardımcısı,

7 – Bakanlıklar Bağlı ve İlgili Kuruluşları:

A –Merkez Teşkilatı:

Kurum Başkanı, Üye, Genel Müdür, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı, Kurul Başkanı-Kurul Üyesi, Başrejisör, Genel Sekreter, Daire Başkanı, Kurul Başkan Yardımcısı, Daire Başkan Yardımcısı, Birim Müdürü, Grup Başkanı, Grup Müdürü, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri, Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Savunma Uzmanı, Müşavir, Özel Kalem Müdürü, Avukat, Müfettiş.

B –Taşra Teşkilatı (Bölge, İl, İlçe, Müessese, Fabrika, Ünite, Şube v.b.):

Bölge Müdürü, Baş Müdür, Bölge Müdür Yardımcısı, Bölge Birim Müdürü, Baş Müdür Yardımcısı, İl Müdürü, Müessese- Fabrika-İşletme Müdürü ve Yardımcısı, Fabrika-Grup Müdürü, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Müdür, Hukuk Müşaviri; Tiyatro, Opera ve Balede Görevli Şef ve Sanatçı, Baştabip, müstakil birim amiri olan Baş Mühendis ve Mühendis, Uzman, İlçe Şube Başkan ve Müdürleri, Şef (KİT`lerde), İlçe Emniyet Amiri veya Emniyet Komiseri, Çevik Kuvvet Grup Amiri, Grup Başkanı, Adli Tabip, Savunma Sekreteri, Avukat, Müfettiş.